ישיבת מנהלת הבנייה מיום 2.9.20

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה | עדכון אחרון:  10/09/2020 13:14

ישיבת מנהלת הבנייה מיום 2.9.20

נוכחים: 

מתכננים: אלה, נמרוד

מנהל הפרויקט: יונתן

מנהלת הבנייה: אפיק, חגי, עידו, אמרי, זהר

מזכירות הישוב: ניצן

 

הועבר דיווח על ידי אלה, מתכננת הכבישים ונמרוד מתכנן הנוף על השלמת התכנון של השכונה, והשלמת כתב הכמויות. המתכננים סיימו כולם את החלקים שלהם. אלה סיימה גם את תיאום המערכות. נותר תכנון שביל גישה בין השכונה למרכז היישוב, יבוצע על ידי נמרוד בזמן הקרוב, ויסתיים לפני תחילת תהליך הבקרה של רמ"י.

יונתן

תכניות סופיות, כתב כמויות ומכרז קבלנים: כל החומר לתכנון נמצא בידי יונתן, בימים הקרובים יבוצע על ידיו תיאום בין התוכניות שמסרו כל המתכננים במטרה למנוע כפילויות או חוסרים ולגבש תוכנית מפורטת וכתב כמויות סופי, כהכנה למכרז קבלנים.

יונתן

בקרה מטעמנו:  התכנון הועבר לבקרה של ארטמג על ידי יונתן ב- 7.9.20, הבקרה מטעמנו תתחיל לעבור על התוכניות ועל כתבי הכמויות ולהעיר את הערותיה. במקביל עבודה דומה נעשית על ידי יונתן.

ניצן, יונתן

בקרה של רמ"י:   ניצן ידאג לפנות לרמ"י ולהפעיל את מנגנון הבקרה. נעשתה פניה למועצה והתקבלה דרישה לריכוז המידע בפורמט מסוים.  לטיפול יונתן

ניצן

הגשת טפסים למנהל: ניצן ידאג לכך שכל המשפחות ימלאו את הטפסים. כשתסתיים הבקרה, ידאג לסיום התהליך במנהל.

מנהלת הבנייה בפגישות הבאות

עודפי חפירה: בפרויקט יהיו ככל הנראה עודפי חפירה. ייעשה שימוש ככל האפשר בחומרי החציבה למילוי, אבל צריך למצוא מקום/שימוש לעודפים שבהם לא ייעשה שימוש בפרויקט.

 

העתקת עצים: מעט מאד עצים בוגרים נועדו להעתקה, והעתקה זו צריכה להתבצע בחורף הקרוב. 

לדיון במנהלת הבנייה

החלפה בין החנייה לבין שביל הגישה לבית, (ללא שום שינוי אחר) תתאפשר בהמשך, בתנאי שבניית החנייה והשביל תבוצע על ידי המשפחה. עלתה הצעה להעביר בנייה זו למשפחות בכל המגרשים, ואנחנו נדון בהצעה בעתיד. 

גיבוש נוהל סופי על ידי מנהלת בנייה, על פי המלצותיו של יונתן. 

ביצוע פיתוח במגרשים לפיתוח משמר: במגרשים אלה נקבע שייעשה פיתוח רק בין קווי הבנייה. קיים תכנון כזה לכל אחד מהמגרשים ונקבע בעבר שמשפחה שלא תרצה לבצע אותו תודיע על כך.  אנחנו מציעים אופציה נוספת. משפחה שתרצה, שבין קווי הבנייה יבוצע פיתוח שלה, שלא על פי תוכנית הפיתוח הכללית הקיימת, תגיש למנהלת הפרויקט עד לתאריך שייקבע, תוכנית אדריכלית שתוכננה על ידי מתכנן הבית (ושפרטיה ייקבעו בהמשך). תוכנית זו תאושר על ידי מנהלת הבנייה, תהיה בידי מנהל הפרויקט ובידי הקבלן המבצע, והפיתוח ייעשה לפיה, כל עוד תוגש לקבלן תכנית עבודה מעודכנת טרם תחילת העבודות באתר.  


 

- עודכן ב:29/11/2018
מזכירות - עודכן ב:21/02/2016
שמי הבוקר מעל קורנית/אבי אלבאום
 
קורנית ד.נ משגב 20181, טל: 04-9998630, פקס: 04-9998456, דוא"ל: koranit5@netvision.net.il
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ